Algemene verkoopinformatie

Garantie- en waarborgregeling

De woningen worden gebouwd met het officiële, door de overheid erkende, waarborgcertificaat van Woningborg. Dit houdt onder meer in, dat de woning voldoet aan bepaalde garantienormen. Het waarborgcertificaat van Woningborg waarborgt, dat uw woning wordt afgebouwd als de ondernemer onverhoopt niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ook in dat geval wordt de garantie nagekomen, eventueel door inschakeling van een andere ondernemer op kosten van Woningborg.
Door de aanmelding van uw woning bij Woningborg garandeert de bouwonderneming tevens de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantie-verplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

De woningen uit het onderhavige plan zijn aangemeld en geregistreerd bij Woningborg. Nadat u tot de koop van een woning heeft besloten, ontvangt u van de makelaar een exemplaar van het boekje Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2020. In dit boekje zijn alle formele regelingen opgenomen waaronder de hierboven genoemde garantieregeling. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden u separaat overhandigd. Dit boekje en de voorwaarden zijn voor u erg belangrijk en het verdient aanbeveling om deze grondig te lezen. Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst is ondertekend, vraagt de ondernemer bij Woningborg een waarborgcertificaat voor u aan. Na enige tijd ontvangt u rechtstreeks van Woningborg het aangevraagde waarborgcertificaat.

Het tekenen van de koop/aanneemovereenkomst
Op het moment dat u de woning koopt, sluit u een koopovereenkomst voor de grond of het appartementsrecht met de ontwikkelaar en een aannemingsovereenkomst met de aannemer voor de realisatie van uw woning. Voor de aannemingsovereenkomst is het model gehanteerd van Woningborg met daaraan toegevoegd een aantal bijzondere voorwaarden. Bij deze aannemingsovereenkomst behoort tevens de zogenaamde Algemene Voorwaarden en de Algemene Toelichting.

De opschortende en ontbindende voorwaarden
In de koop- en aannemingsovereenkomst is een aantal opschortende voorwaarden opgenomen. Deze zijn aan een datum gekoppeld. Dat is de datum waarop wij verwachten, dat aan alle voorwaarden is voldaan om met de bouw te kunnen starten. Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld, treedt de koop- en aannemingsovereenkomst volledig in werking. Zijn één of meer voorwaarden (nog) niet vervuld, dan kan de ontwikkelaar en de aannemer besluiten een nieuwe datum te bepalen.
In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn doorgaans ook een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Op deze voorwaarden kan enkel een beroep worden gedaan indien omstandigheden zich voordoen zoals vastgelegd in het betreffende artikel van de koop- en aannemingsovereenkomst.

De betalingsverplichting
Door het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ontstaat een betalingsverplichting voor u. In de aannemingsovereenkomst wordt het te betalen bedrag aangeduid als de aanneemsom. De aanneemsom is verschuldigd in termijnen conform de regeling van Woningborg. Deze termijnregeling vindt u terug in de aannemingsovereenkomst. Indien de notariële levering nog niet heeft plaatsgevonden (de hypotheekakte is dan ook nog niet gepasseerd), kunt u mogelijk eventuele ontvangen nota’s nog niet voldoen.

Tot de datum van notariële levering heeft u in beginsel uitstel van betaling zoals dat in de koop- en aannemingsovereenkomst staat vermeld. Op de datum van notariële levering voldoet u de koopprijs van de grond, de eventueel reeds vervallen bouwtermijnen van de aanneemsom en de verschuldigde uitstelrente. Na de notariële levering moet u tijdig voor betaling van de nota’s zorg dragen. De nota’s moeten uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de nota zijn voldaan. Voor de betaling van het door u opgedragen meerwerk geldt een aparte termijnregeling van Woningborg die u kunt terugvinden in de aannemingsovereenkomst.

De hypotheek
Wanneer u een woning gaat kopen en u beschikt niet over voldoende eigen middelen, dan kunt u geld lenen door middel van een hypothecaire geldlening. De woning wordt dan uw eigendom en dient tegelijkertijd als onderpand voor de lening. In de meeste gevallen zal voor de koop van een eigen woning het opnemen van een hypotheek onvermijdelijk zijn.

De eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht van de woning vindt plaats door middel van ondertekening van de akte van levering bij de projectnotaris en door inschrijving van deze akte in de openbare registers. Bij de notariële levering worden de van toepassing zijnde rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van uw woning vastgelegd. De notaris zorgt ervoor dat de notariële akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers, waardoor de eigendom van de woning of het appartementsrecht op uw naam komt te staan.
Bij de eigendomsoverdracht worden in de meeste gevallen twee notariële akten getekend, te weten:
– de akte van levering (akte van eigendomsoverdracht) van het appartementsrecht/de woning;
– de hypotheekakte met betrekking tot de lening, die u ten behoeve van de financiering van uw woning heeft afgesloten bij een bankinstelling.

Verkoopprijs vrij op naam
Het totaal van de koop- en aanneemsom van uw woning is “vrij op naam” (v.o.n.), dat wil zeggen, inclusief de:
– grondkosten en/of appartementsrecht;
– sloopkosten;
– bouwkosten (eventuele loon- en/of materiaalkosten stijging tijdens de bouw
worden niet doorberekend);
– honoraria van de architect en overige adviseurs;
– notariskosten verband houdende met de notariële akte van levering;
– leges betreffende de omgevingsvergunning (standaard woning, meerwerk uitgesloten);
– kosten Woningborg en van het waarborgcertificaat Woningborg;
– makelaarscourtage ter zake van de verkoopwerkzaamheden;
– de eenmalige aansluitkosten van elektra, water en riolering (indien van toepassing);
– overdrachtsbelasting dan wel omzetbelasting (momenteel 6%, respectievelijk 21%, eventuele wijzigingen van deze tarieven door de overheid zullen conform de wettelijke voorschriften worden doorberekend).

Niet alle kosten zijn in de koop- en aanneemsom opgenomen. Daarbij moet u onder meer denken aan:
– bouwrente tijdens de bouw over de grond en over vervallen bouwtermijnen;
– de kosten van eventueel meerwerk;
– de kosten voor de inrichting;
– financieringskosten.

Indien u een hypothecaire lening afsluit, zijn hieraan bijvoorbeeld de volgende kosten voor u verbonden:
– advieskosten;
– notariskosten voor de hypotheekakte en kadastraal recht.

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen is een strategie van de overheid, waarin voorwaarden worden aangegeven om de gezondheids- en milieudoelstellingen te bereiken met betrekking tot het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgeving overeenkomstig het maatschappelijk gewenst niveau. Duurzaam bouwen omvat de thema’s: grondstoffen, afval, energie, vormgeving en ruimte.

Duurzaam bouwen gebeurt op een zodanige wijze dat door de bouw, het gebruik en de eventuele sloop van het bouwwerk, zo weinig mogelijk milieuproblemen ontstaan. Zuinig omgaan met energie en de resterende energiebehoefte zo veel mogelijk dekken met niet fossiele bronnen.

Maatvoering
De ingeschreven maten op de tekening(en) zijn “circa” maten, uitgedrukt in cm, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, dan is daarbij geen rekening gehouden met eventuele wandafwerkingen.

EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)
Conform het Bouwbesluit dient voor ieder nieuwbouw woning een energieprestatie berekening te worden gemaakt. Het resultaat van deze berekening is een getal dat de energiezuinigheid van het appartement aanduidt. Hoe lager dit getal, hoe energiezuiniger het appartement. De overheid heeft een maximum gesteld aan deze coëfficiënt, die in de loop der jaren is verscherpt. De coëfficiënt die van toepassing is voor de appartementen is de coëfficiënt die voorgeschreven is ten tijde van de omgevings-vergunningaanvraag. Om deze eis te behalen wordt per woning een voorzieningen pakket samengesteld van o.a. isolatie, beglazing, type warmtepomp en eventuele andere installaties op het gebied van mechanische ventilatie, warmteterugwinning, energieopwekking en dergelijke. Dit pakket kan per woning verschillen door de diverse factoren die van invloed zijn op de berekening. De berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt is dan ook de leidraad voor de toe te passen isolatie, warmtepomp en andere installaties.

Energielabel
Het definitieve energielabel van uw woning ontvangt u bij oplevering.

Woonwensen
Voor de start van de bouw wordt u uitgenodigd door de wooncoach van de aannemer. In een persoonlijk gesprek kunt u uw wensen kenbaar maken van eventuele wijzigingen die u graag veranderd wilt hebben in uw woning. De vaak voorkomende wijzigingen zijn vertaald in een woonwensenlijst. De wijzigingen dienen te voldoen binnen de kaders en regelgeving van Woningborg en het Bouwbesluit.
Het wel of niet nog door kunnen gaan van een wijziging is afhankelijk van de vorderingen van de bouwwerkzaamheden. En het moet passen binnen de planning en uitvoering van het project.

Sanitair en tegelwerk
Sanitair
De woningen worden voorzien van sanitair, zoals vermeld in de sanitairlijst van de technische omschrijving. Middels een digitale showroom zijn de meerwerkmogelijkheden te bekijken. De verkrijger zal worden uitgenodigd door de sanitairleverancier van de aannemer, alwaar aan de verkrijger de gelegenheid wordt geboden om het sanitair aan te passen aan persoonlijke smaak en wensen. De sanitairleverancier maakt daarvan een aanbieding, en verrekent het nieuwe sanitair met het voorgeschreven sanitair. De sanitairleverancier zorgt voor de nodige informatie inclusief (eventuele) bouwkundige aanpassingen aan de installateurs en de aannemer indien leidingen en elektra-aansluitingen anders moeten worden aangelegd. Eventuele meerkosten daarvan zullen door de sanitairleverancier aan de verkrijger worden geoffreerd.

Tegelwerk
De natte ruimtes in de woningen worden voorzien van wand, – en vloertegels. De verkrijger zal worden uitgenodigd door de tegelleverancier van de aannemer, alwaar aan de verkrijger de gelegenheid wordt geboden om de tegels zoals omschreven in deze technische omschrijving te bezichtigen. Tevens kan de verkrijger tegen verrekening andere tegels uitzoeken. De tegelleverancier maakt hiervoor een offerte. In deze offerte worden eventuele meerkosten voor het zetten en leggen van de tegels als gevolg van een ander tegelformaat of andere zet- en legrichting etc. verwerkt. Bovendien worden daarin de zet-, of legkosten voor het extra oppervlak aan gewenste tegels opgenomen.

Voortgang bouw en prognose oplevering
De aannemer informeert u regelmatig over de voortgang van de bouw. Aan deze service kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. De uiterlijke datum van oplevering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst.
Naarmate de bouw vordert, kan een betere prognose van de datum van oplevering worden gegeven. Bij de verkoop van uw huidige (woning of) appartement doet u er goed aan om in de koopakte een clausule op te laten nemen, waarin de datum van beschikbaar komen voor de koper(s) variabel wordt gesteld. Ook ter zake van een opzegtermijn van een huurwoning/-appartement wordt aangeraden voorzichtigheid te betrachten. Wacht de definitieve opleverdatum af, alvorens u tot opzegging overgaat.

Schoonmaken en oplevering
Minimaal twee weken voor de oplevering, worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd met uitzondering van tegelwerk en sanitair die nat worden afgenomen. Het bij het gebouw behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

Oplevering
Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde voorschouw/opname, worden de uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken op het proces-verbaal van oplevering genoteerd. Let in het bijzonder op beschadigingen van sanitair, binnendeuren, beglazing en dergelijke; garantieclaims na oplevering kunnen niet gehonoreerd worden.

Herstel opleveringsklachten / ingaan Woningborggarantie
De eventueel geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen worden door de ondernemer zo spoedig mogelijk verholpen. Na herstel van de gebreken en/of tekortkomingen zoals vastgelegd in het proces verbaal van oplevering wordt de ondernemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. De Woningborggarantie gaat in drie maanden na oplevering van de woning.

Wijzigingen tijdens de bouw
Wijzigingen
Alle wijzigingen in opdracht van de aannemer en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorend bij de overeenkomst. Het is de verkrijger niet toegestaan vóór de oplevering bijwerk of wijzigingen door derden te doen uitvoeren. Tevens behoudt de aannemer zich het recht voor om wijzigingen op verkooptekeningen en in deze technische omschrijving aan te brengen, indien hij dit uit constructief en/of technisch oogpunt noodzakelijk acht en de kwaliteit hierdoor niet ernstig wordt beïnvloed.

Bezichtiging
Bezichtiging van de bouwplaats kan uitsluitend geschieden op de nader vast te stellen kijkdag of op afspraak met de wooncoach.

Werkzaamheden direct na oplevering
Veelal is er sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te ‘hoog’ in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door uittredend bouwvocht, beperkt. Krimpscheuren in spuitwerk en stucwerk zijn hierdoor mogelijk. Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende schades leiden, doordat er bouwvocht ‘opgesloten’ wordt. Veelal kunt u de aannemer niet verantwoordelijk stellen voor deze schade. In principe dienen deze werkzaamheden pas 1 jaar na de oplevering uitgevoerd te worden.

Krimp
Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan.
Deze kunnen bij het onderhoud van het woning worden dichtgezet; hiervoor zijn er speciale (flexibele) materialen in de handel. Let ook op bij het laten leggen van vloertegels dat er goede lijmsoorten worden toegepast en dat de vloerafwerking op de juiste wijze wordt gedilateerd, met name bij de vloerinsnoeringen.

Verzekering
De door de aannemer afgesloten verzekering eindigt op de dag van oplevering. U dient uw woning vanaf deze datum te verzekeren. Bij een appartement zal de Vereniging van Eigenaren (VVE) de verzekering van in de VVE ingebrachte gebouwonderdelen verzekeren.